p1772 巧妙填数

描述
将1,2,⋯,9共99个数分成三组,分别组成三个三位数,且使这三个三位数构成1:2:3的比例。

试求出所有满足条件的三个三位数。
例如:三个三位数192,384,576192,384,576满足以上条件。

格式
输入格式
无输入。

输出格式
需要输出全部结果。每行输出3个数 用空格隔开。按照字典序的顺序输出。

思路
模拟。

代码

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  int number[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  int n[9]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
  int i,j,k,p,q,index=0;
  int s,s2,s3;
  int h,t,l,h2,t2,l2,h3,t3,l3;
  for(i=0;i<9;i++){
    n[i]=-1;
    for(j=0;j<9;j++){
      if(n[j]==-1){
        continue;
      }
      n[j]=-1;
      for(k=0;k<9;k++){
        if(n[k]==-1){
        continue;
        }
        s=100*number[i]+10*number[j]+number[k];
        s2=s*2;
        s3=s*3;
        h=number[i];
        t=number[j];
        l=number[k];
        h2=s2/100;
        t2=(s2-h2*100)/10;
        l2=(s2-h2*100-t2*10);
        h3=s3/100;
        t3=(s3-h3*100)/10;
        l3=(s3-h3*100-t3*10);
        int temp[9]={h,t,l,h2,t2,l2,h3,t3,l3};
        for(p=0;p<9;p++){
          for(q=0;q<9;q++){
            if(number[p]==temp[q]){
              index++;
              break;
            }
          }
        }
        if(index==9){
          printf("%d %d %d
",s,s2,s3);
        }
        index=0;
      }
      n[j]=j+1;
    }
    n[i]=i+1;
  }
  return 0;
}
原文地址:https://www.cnblogs.com/archemiya/p/8482336.html