p1335 数独验证

描述
具体规则如下:
每一行都用到1,2,3,4,5,6,7,8,9,位置不限,
每一列都用到1,2,3,4,5,6,7,8,9,位置不限,
每3×3的格子(共九个这样的格子)都用到1,2,3,4,5,6,7,8,9,位置不限,
游戏的过程就是用1,2,3,4,5,6,7,8,9填充空白,并要求满足每行、每列、每个九宫格都用到1,2,3,4,5,6,7,8,9。

如下是一个正确的数独:
5 8 1 4 9 3 7 6 2
9 6 3 7 1 2 5 8 4
2 7 4 8 6 5 9 3 1
1 2 9 5 4 6 3 7 8
4 3 6 1 8 7 2 9 5
7 5 8 3 2 9 1 4 6
8 9 2 6 7 1 4 5 3
6 1 5 9 3 4 8 2 7
3 4 7 2 5 8 6 1 9

格式
输入格式
输入n个数独,你来验证它是否违反规则.
第一行为数独个数,第二行开始为第一个数独,之后为第二个,至第n个.
注意!每个数独之间有一个回车隔开!

输出格式
若正确则输出”Right”若不正确则输出”Wrong” 输出一个换一行

样例1
样例输入1
2
5 8 1 4 9 3 7 6 2
9 6 3 7 1 2 5 8 4
2 7 4 8 6 5 9 3 1
1 2 9 5 4 6 3 7 8
4 3 6 1 8 7 2 9 5
7 5 8 3 2 9 1 4 6
8 9 2 6 7 1 4 5 3
6 1 5 9 3 4 8 2 7
3 4 7 2 5 8 6 1 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 4 5 6 7 8 9 1
3 4 5 6 7 8 9 1 2
4 5 6 7 8 9 1 2 3
5 6 7 8 9 1 2 3 4
6 7 8 9 1 2 3 4 5
7 8 9 1 2 3 4 5 6
8 9 1 2 3 4 5 6 7
9 1 2 3 4 5 6 7 8
样例输出1
Right
Wrong

思路
每行每列每块分开模拟。

代码

 1 #include <stdio.h>
 2 #include <stdlib.h>
 3 
 4 int main(){
 5   int i,n,a[10][10],j,k;
 6   scanf("%d",&n);
 7   for(k=1;k<=n;k++){
 8     int e=1;
 9     for(i=1;i<=9;i++){
 10       for(j=1;j<=9;j++){
 11         scanf("%d",&a[i][j]);
 12       }
 13     }
 14     if(k!=n)
 15       getchar();
 16     for(i=1;i<=9;i++){
 17       int b[10]={0};
 18         b[0]=1;
 19       for(j=1;j<=9;j++){
 20         if(b[a[i][j]]==0)
 21           b[a[i][j]]=1;
 22         else{
 23           printf("Wrong
");
 24           e=0;
 25           break;
 26         }
 27       }
 28       if(e==0)
 29         break;
 30     }
 31     if(e==0)
 32       continue;
 33     for(j=1;j<=9;j++){
 34       int b[10]={0};
 35         b[0]=1;
 36       for(i=1;i<=9;i++){
 37         if(b[a[i][j]]==0)
 38           b[a[i][j]]=1;
 39         else{
 40           printf("Wrong
");
 41           e=0;
 42           break;
 43         }
 44       }
 45       if(e==0)
 46         break;
 47     }
 48     if(e==0)
 49       continue;
 50     for(i=2;i<=8;i=i+3){
 51       for(j=2;j<=8;j=j+3){
 52         int b[10]={0};
 53         b[0]=1;
 54         if(b[a[i][j]]==0)
 55           b[a[i][j]]=1;
 56         else
 57           e=0;
 58         if(b[a[i-1][j-1]]==0)
 59           b[a[i-1][j-1]]=1;
 60         else
 61           e=0;
 62         if(b[a[i][j-1]]==0)
 63           b[a[i][j-1]]=1;
 64         else
 65           e=0;
 66         if(b[a[i-1][j]]==0)
 67           b[a[i-1][j]]=1;
 68         else
 69           e=0;
 70         if(b[a[i+1][j]]==0)
 71           b[a[i+1][j]]=1;
 72         else
 73           e=0;
 74         if(b[a[i][j+1]]==0)
 75           b[a[i][j+1]]=1;
 76         else
 77           e=0;
 78         if(b[a[i+1][j+1]]==0)
 79           b[a[i+1][j+1]]=1;
 80         else
 81           e=0;
 82         if(b[a[i-1][j+1]]==0)
 83           b[a[i-1][j+1]]=1;
 84         else
 85           e=0;
 86         if(b[a[i+1][j-1]]==0)
 87           b[a[i+1][j-1]]=1;
 88         else
 89           e=0;
 90         if(e==0)
 91           break;
 92       }
 93       if(e==0)
 94       break;
 95     }
 96     if(e!=0)
 97       printf("Right
");
 98     else
 99       printf("Wrong
");
100   }
101   return 0;
102 }
原文地址:https://www.cnblogs.com/archemiya/p/8490599.html