JS动态生成表格后 合并单元格

JS动态生成表格后 合并单元格

     最近做项目碰到表格中的单元格合并的问题,需求是这样的,首先发ajax请求 请求回来后的数据 动态生成表格数据,但是生成后如果编号或者(根据其他的内容)有相同时,要合并单元格操作,在做之前也试着google下,但是网上没有碰到这方面的需求,所以自己写了一个简单的。用文字描述需求太费劲了,如下图所示:

 1. 没有合并之前的图如下:

  

 2. 合并之后的图如下:

  

如上所示:是根据相邻的编号相同 进行单元格合并。

先看看实现后的效果再聊吧!

JSfiddle链接地址如下:

 点击我查看效果!

实现思路: 动态生成数据,那么需要合并的单元格先不动态生成,等数据渲染完成后,再去做如下操作:

 1. 遍历所有tr标签,获取所有的编号存入数组里面去,并且对数组进行去重操作。

 2. 循环去重后的新数组,再去循环tr标签,分别获取当前tr上的编号和长度属性,然后tr中的编号与循环后的新数组某项是否相等,如果相等的话,那么在当前的tr前插入td单元格且加上rowspan属性。

 3. 使用break语句,跳出当前的for循环,进入新数组下一次循环,目的是:只取tr相同的项的第一项插入合并后的单元格。

 HTML代码在此不贴代码,要看的话 去jsfiddle效果里面去看。

所有JS代码如下:

//去掉数组重复项
  function unique(arr){
    arr = arr || [];
    var obj = {},
      ret = [];
    for(var i = 0, ilen = arr.length; i < ilen; i+=1) {
      var curItem = arr[i],
        curItemType = typeof(curItem) + curItem;
      if(obj[curItemType] !== 1) {
        ret.push(curItem);
        obj[curItemType] = 1;
      }
    }
    return ret;
  }
  /**
  $.ajax({
    
  });**/
  // 假如返回数据如下:
  var data = [{'key':[{'num1':'001','n2':'4','n3':'5'}]},
        {'key':[{'num1':'002','n2':'44','n3':'55'},{'num1':'002','n2':'44','n3':'55'}]},
        {'key':[{'num1':'003','n2':'444','n3':'555'},{'num1':'003','n2':'444','n3':'555'}]},
        {'key':[{'num1':'004','n2':'666','n3':'666'},{'num1':'004','n2':'666','n3':'666'}]}
        ];
    html = "";
  
  $('#j-tbody').html('');
  for(var i = 0; i < data.length; i++) {
    
    for(var j = 0; j < data[i].key.length; j++) {
      html += '<tr class="j-number" data-num="'+data[i].key[j].num1+'" data-len="'+data[i].key.length+'">'+
           /*'<td>'+data[i].key[j].num1+'</td>'+ */
           '<td>'+data[i].key[j].n2+'</td>'+
           '<td>'+data[i].key[j].n3+'</td>'+
          '</tr>';
    }
  }
  $("#j-tbody").html(html);

  var rets = [];
  // 遍历tr 获取属性 data-num 
  $('.j-number').each(function(){
    var num = $(this).attr('data-num');
    rets.push(num);
  });
  var newArrs = unique(rets),
    domElems = $('.j-number');
  
  // 再次遍历新数组
  for(var m = 0; m < newArrs.length; m++) {
    for(var n = 0; n < domElems.length; n++) {
      var elemNum = $(domElems[n]).attr('data-num'),
        elemLen = $(domElems[n]).attr('data-len');
      if(newArrs[m] == elemNum) {
        var td = '<td rowspan="'+elemLen+'">'+elemNum+'</td>';
        $(domElems[n]).prepend(td);
        break;
      }
    }
  }

 

原文地址:https://www.cnblogs.com/tugenhua0707/p/3710460.html