【2】Chrome

记录一下 Chrome 常用的快捷键

温馨提示:点击快捷键回链接到对应的图文

快捷键汇总

1. Ctrl + [Ctil + ]  ( Mac: Cmd + [Cmd + ] ): 移动上一个,下一个面板

2. Ctrl + 0 ( Mac: Cmd + 0 ):恢复文字默认大小

3Ctrl + O ( Mac: Cmd + O ):搜索全局文件

对应快捷键:

 1. Ctrl + [ ] ( Mac Cmd + [] ) 移动面板

 

2. Ctrl + 0 ( Mac Cmd + 0 )  恢复文字默认大小 

3. Ctrl + 0 ( Mac Cmd + O )  全局搜索文件

原文地址:https://www.cnblogs.com/xiaxiaxia/p/5742730.html