..c++中用c语言的输入法

题目:

竞选时,要求选民在n个候选人中选择,n个人的名字为 A,B,C,D……连续n个大写字母,如果选择n个人名字之外的人员,则为废票。
  统计时以输入’#’为结束标记。请按候选人的得票数目从大到小顺序输出候选人的名字及得票情况。

代码:

#include<iostream>

using namespace std;
int main()
{
    char a[1000];
    int n,k,t;
    scanf("%d %d %d ",&n,&k,&t);                                 〒▽〒  万恶的输入!!!!
    gets(a);

    for(int i=1;i<=k;i++)
    {
        char o;
        cin>>o;
        if(o=='G')
            cout<<a[t-1]<<endl;
        if(o=='L') t=t-1;
        if(o=='R') t=t+1;
        if(o=='S')
        {
            int s1,s2;
            cin>>s1>>s2;
            char ch;
            ch=a[s1-1];
            a[s1-1]=a[s2-1];
            a[s2-1]=ch;
        }
    }
    return 0;

}

不过还是过了!!!~(≧▽≦)/~(≧▽≦)/

原文地址:https://www.cnblogs.com/zyker/p/5879211.html